Waarom kiezen voor een christelijke vertrouwenspersoon in uw kerkelijke gemeente.

zm1.jpg

Het waarborgen van een veilige en vertrouwelijke omgeving binnen uw kerkelijke gemeenschap is cruciaal. Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon is een belangrijke stap. In deze blog bespreken we de redenen voor het kiezen van een externe vertrouwenspersoon, onze rol, en waarom Mayet Mediators de geschikte vertrouwenspersonen heeft voor uw (protestante kerk) gemeente.

14 November 2023
min. leestijd

Zakelijke mediation Mediation algemeen

Waarom een Externe Vertrouwenspersoon?

De kerk en de eigen gemeente moeten veilige plekken zijn, met leidinggevenden die de verantwoordelijkheid dragen. Ieder lid heeft een eigen verantwoordelijkheid, vooral bij kwetsbare groepen. Het creëren van veiligheid vereist openheid en het vermogen om over gevoelige onderwerpen te praten. Juist bij kleine organisaties en kerkelijke gemeenten past een externe vertrouwenspersoon vaak beter. Je kunt dan een vertrouwenspersoon inhuren. Wordt er gekozen voor een interne vertrouwenspersoon, dan is dat vaak een extra rol die deze persoon naast zijn eigen functie heeft. In kerkelijke gemeenten waar de functie van vertrouwenspersoon gekoppeld is aan de predikant c.q. voorganger of (kerken)raadslid of dat er veel onderlinge familiebanden zijn kan de drempel naar een vertrouwenspersoon hoog kan zijn. 

Een externe professional is onafhankelijker en kan de meldingsbereidheid verhogen. Een externe vertrouwenspersoon van Mayet Mediators biedt:

  • Onafhankelijkheid: Een externe vertrouwenspersoon staat los van interne machtsstructuren, wat meer onafhankelijkheid en objectiviteit waarborgt.
  • Vertrouwelijkheid: Externe vertrouwenspersonen bieden een hoger niveau van vertrouwelijkheid, wat bijdraagt aan een veiligere omgeving voor melders.
  • Expertise: Mayet Mediators brengt gespecialiseerde kennis en ervaring mee, waardoor ze adequaat kunnen omgaan met gevoelige kwesties.

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Het gesprek dat een iemand met de vertrouwenspersoon heeft, is dan ook strikt vertrouwelijk. Het gesprek wordt niet met anderen gedeeld. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van degenen die zich meldt kan een vertrouwenspersoon de informatie delen. Intern heeft de vertrouwenspersoon ook het zogeheten verschoningsrecht en is hij niet verplicht mededelingen te doen over datgene dat hem is toevertrouwd, tenzij sprake is van een misdrijf. Ook een christelijk extern vertrouwenspersoon moet zich verder houden aan de AVG-privacyregels.

Taken van een vertrouwenspersoon in de kerk

Een vertrouwenspersoon waarborgt veiligheid, adviseert melders, en speelt een rol in preventie. Mayet Mediators biedt deze professionele ondersteuning. Onze mediators en vertrouwenspersonen zijn christen of hebben grote affiniteit met de christelijke waarden. We zijn gedegen opgeleid en hebben kennis, ervaring en vaardigheden die in een kerkelijke organisatie gewoon zijn.

Daarnaast zijn onze christelijke vertrouwenspersoon allemaal LVV-gecertificeerd, wat een keurmerk is voor professionaliteit en kwaliteit. We hebben expertise in een kerkelijke context: Specifieke kennis en ervaring met vertrouwenswerk binnen kerkelijke gemeenschappen. En we leveren altijd maatwerk: Oplossingen die aansluiten bij de unieke behoeften van uw gemeente.

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Gesprekken en meldingen zijn strikt vertrouwelijk en worden niet gedeeld zonder toestemming. Een externe vertrouwenspersoon staat los van interne machtsstructuren en belangen, waardoor er meer onafhankelijkheid en objectiviteit gewaarborgd wordt. Onze vertrouwenspersonen kunnen een hoger niveau van vertrouwelijkheid bieden, wat bijdraagt aan een veiligere omgeving voor melders. We brengen gespecialiseerde kennis en ervaring mee, waardoor we adequaat kunnen omgaan met gevoelige kwesties.

Welke meldingen komen bij de vertrouwenspersoon terecht?

Grensoverschrijdend Gedrag: Iedereen kan in hun taak te maken krijgen met ongewenste situaties, zoals grensoverschrijdend gedrag, bijv. intimidatie, agressie, pesten, ongewenste aanraking of (vermoeden van) een integriteitskwestie. Ook bepaalde humor kan ongewenst zijn, bijvoorbeeld wanneer dit gelinkt is aan afkomst, maatschappelijke status of geloofs- c.q. taakbeleving.

Conflicten: Interne conflicten kunnen ook aangepakt worden door de vertrouwenspersoon om escalatie te voorkomen.

Misstanden tegen de maatschappij. Denk aan witwassen van geld, zwart geld transacties of andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Een vertrouwenspersoon is er als je een gevoel hebt over iets dat in de kerk of organisatie aan de orde is en niet door de beugel kan.

De kerk en de eigen gemeente zouden veilige plekken moeten zijn, met de leidinggevenden in de kerk die de eerste verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid. Ieder lid heeft ook een eigen verantwoordelijkheid, vooral bij kwetsbare groepen zoals kinderen en mensen met beperkingen. Het creëren van veiligheid in de gemeente vereist openheid en het vermogen om over gevoelige onderwerpen zoals seksualiteit en seksueel misbruik te praten. Het stappenplan in de tekst biedt informatie en preventiemateriaal om in de kerk aan de slag te gaan en veiligheid te bevorderen.

Belangrijke punten zijn onder andere het bewust worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de kerk, het instellen van een commissie Veilige Kerk, het inventariseren van de huidige stand van zaken, en het opstellen van een concreet plan van aanpak in samenwerking met de kerkenraad. Veiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen in de kerk. De kerkenraad speelt een leidende rol in het beleid en de facilitering van preventieve maatregelen. Open communicatie met alle betrokkenen, inclusief de kerkenraad, oudsten, functionarissen en leden, is essentieel om de gemeenschap te betrekken bij inspanningen om de veiligheid te verbeteren.

De taken van een vertrouwenspersoon in de kerk zijn gericht op het waarborgen van veiligheid. De vertrouwenspersoon adviseert en begeleidt melders bij mogelijke vervolgstappen en kan ook een rol spelen in preventie, zoals het agenderen van veiligheidsthema's in de kerkenraad of het uitvoeren van het stappenplan 'Veilige Kerk'. Naast het bevorderen van veiligheid in de kerk, kan de vertrouwenspersoon ook benaderd worden voor vragen of meldingen over misbruik in familie- of gezinsverband, waarbij zij doorverwijst naar andere instanties.

Een vertrouwenspersoon is in de basis een luisterend oor. Iemand bij wie een deelnemer in een veilige omgeving zijn verhaal kwijt kan over ongewenste ervaringen. Ook kan de vertrouwenspersoon handvatten bieden voor mogelijke oplossingen. Of hij/zij daar gebruik van maakt, bepaalt diegene zelf. Een vertrouwenspersoon lost de problemen niet op. Wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft, kan een vertrouwenspersoon extra taken hebben. Denk aan helpen bij het indienen van een klacht of doorverwijzen naar een specifieke instantie of hulpverlener.

Het is belangrijk om een aanspreekcultuur te vormen, een kerkgemeenschap is immers een omgeving met kwetsbare personen. Een open houding creëert een cultuur waarin mensen elkaar durven aanspreken op ongewenst gedrag. Samen dragen zij de verantwoordelijkheid om een veilige omgeving te waarborgen en seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Omstanders worden aangemoedigd om in te grijpen, maar belemmerende factoren, zoals een onveilige cultuur of angst voor repercussies, worden ook genoemd.

Preventie is de beste interventie, waarbij risico's op grensoverschrijdend gedrag beperkt worden en de bereidheid van omstanders vergroot om in te grijpen, wat de effectiviteit van interventies bevordert.

Hoe Mayet Mediators uw gemeente kan ondersteunen.

Als christelijk extern vertrouwenspersoon zijn wij er om uw kerkgemeenschap te helpen. Dit is altijd maatwerk naar de behoefte van iedere gemeente. We hanteren voor kerkelijke organisaties speciale tarieven. Zo werken we met een verlaagd jaarabonnement en een verlaagd uurtarief. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Medewerkers en of leden opvangen die te maken krijgen met ongewenst gedrag.
  • Medewerkers en of leden adviseren over situaties met betrekking tot ongewenst gedrag.
  • De melder van een klacht opvangen, begeleiden, adviseren en doorverwijzen.
  • De melder ondersteunen en begeleiden bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie en de behandeling daarvan.
  • Nazorg verlenen aan de melder van ongewenst gedrag.
  • Informatie en voorlichting geven aan medewerkers en of leden over hun rol binnen de organisatie.
  • Een anonieme registratie bijhouden van klachten en meldingen en daarover jaarlijks rapporteren aan de (kerken)raad.

Neem contact op met Mayet Mediators voor een veiligere en vertrouwelijke kerkelijke gemeenschap. Wij staan voor u klaar.

Waar we te vinden zijn

Mayet Mediators bemiddelt in het hele land. Kijk hier in welke steden we te vinden zijn.

Daarnaast is het altijd mogelijk om te vragen naar alternatieven, reistijden en opties die de mediator zelf heeft. Je kunt een mediator zoeken in steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Breda, Eindhoven, Arnhem, Bergen op Zoom, Roosendaal, Tilburg, Halderberge, Den Bosch, Middelburg, Dordrecht, Schoonhoven, Woerden, Kockengen, Nieuwegein, Hoofddorp, Nijmegen, Zwolle, Zeeland.

Vraag naar de mogelijkheden en neem met ons contact op.

mayet-115-min.jpg
Klaar voor een kennismaking?

We staan via telefoon en e-mail klaar om vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk een orientatiegesprek in te plannen!